Välj en sida

Nätintegritets policy

Kungsbacka Hälsovård är ett företag etablerat 2009 och följer tillämplig dataskyddslagstiftning i Sverige, vilket inkluderar dataskyddsförordningen (GDPR) från och med 25 maj 2018.

Vi anser att personlig integritet är oerhört viktigt och vi tar därför din integritet på högsta allvar. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

Bakgrund

På Kungsbacka Hälsovård arbetar vi med att skapa en så bra vård för patienter som möjligt vården. I samband med att Du som patient söker vård hos Oss ger du Ditt samtycke till hantering av personuppgifter. Vi värnar för Din integritet och skyddar på så vis Dina uppgifter vid användning av våra tjänster.

Vem är ansvarig för dina uppgifter?

Kungsbacka Hälsovårds hanteringen av personuppgifter sker på ett sätt där vi i så liten utsträckning som möjligt använder de mest nödvändiga uppgifterna för att kunna fullfölja leveransen av våra tjänster till kund/patient.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med användning av våra tjänster så är Du välkommen att kontakta mottagningen.

Insamling av dina personuppgifter

De personuppgifter som Kungsbacka Hälsovård behandlar inhämtas när du som patient bokar tid för en av våra tjänster via hemsidan eller via mejlkontakt till mottagningen. Vid kommunikation genom kanaler så som e-post medger avsändaren ett eget ansvar i att informationen lämnas till mottagaren. Kungsbacka Hälsovård raderar regelbundet information i aktuella kanaler och system för att personuppgifterna hanteras på ett så säkert sätt som möjligt.

Ändamål för behandling

För att kunna erbjuda vård på ett korrekt sätt så behöver kundinformation samlas in och sparas. Vi behöver använda Dina uppgifter för att säkerställa din identitet samt kunna kommunicera med dig som kund/patient gällande dina ärenden. 

Som vårdgivare är vi även tvungna att använda dina patientuppgifter för att kunna föra en journal över din vård vilket är en laglig skyldighet. Vi är skyldiga enligt lag att spara journaler i minst 10 år efter senaste anteckning. Om du önskar få din journal raderad innan dess behöver du vända dig till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. 

Oavsett om det är Du, Din arbetsgivare eller ett försäkringsbolag som står för kostnaden för Din tjänst Du köpt är vi av redovisningstekniska skäl skyldiga att spara finansiell information i 7 år. 

Vi behandlar dina personuppgifter i

– dels syfte att kunna tillhandahålla vård till dig. Behandlingen sker med stöd av den rättsliga förpliktelse vi har att föra journal.

-del i syfte att säkra kvalitet och patientsäkerhet i det arbete vi utför som vårdgivare samt i syfte att genomföra nödvändig patientadministration.

Ovanstående syften regleras i Patientdatalagen SFS 2008:355 samt utförs även med vår förpliktelse att uppfylla vårt avtal med dig som laglig grund 

Dina användaruppgifter använder vi även för att vi skall kunna hjälpa dig om du kontaktar oss i supportärenden, exempelvis gällande våra vårdtjänster. Dina personuppgifter använder vi då för att kunna kommunicera med dig som kund/patient, kunna identifiera dig samt kunna supporta dig och utreda dina frågor eller synpunkter.  

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen för detta syfte är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser och kunna erbjuda Dig en så bra vård som möjligt.

Vem får del av dina personuppgifter?

Informationen övers endast i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar största möjliga försiktighet vid överföring av Dina personuppgifter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i integritetspolicyn. I vissa fall är vi enligt lag skyldiga att lämna uppgifter om dig. I syfte att bedriva medicinskt säker vård kan det vara nödvändigt att överföra dina uppgifter till exempelvis: Apotek så att Du ska kunna hämta ut medicin. Andra vårdgivare kan få del av Dina uppgifter då Du fått remiss till annan vårdgivare. Laboratorium/radiologi i samband med att provtagning/röntgen utförs.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi använder tekniskologiska verktyg som för att skydda Dina personuppgifter och så att Vi kan upprätthålla säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Som vårdgivare har vi även tystnadsplikt för personuppgifter som lagras i din patientjournal.

Information om eller ändring av uppgifter

Om Du önskar få information om de uppgifter som vi har kring dig eller önskar någon ändring, tex att ta bort uppgifter som är möjliga för oss att radera, (ex. finns legala krav som ställs på oss som vårdgivare gällande journalföring och bokföring) så kontakta vår mottagningen. Om Du som användaren anser att sina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss kan användaren även vända sig till Datainspektionen